Menu Zavrieť

Žirafy, s.r.o., Súhlas so spracovaním osobných údajov – predaj tovaru

 

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

 

 

Dotknutá osoba:                                ……………………………………………………………………………………………..

Prevádzkovateľ:                                Žirafy, s.r.o.

Sadová 4954/38, 058 01  Poprad

IČO: 46311921

 

Zoznam osobných údajov:

  1. IS Zákazníci

meno, priezvisko, titul, názov spoločnosti, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie a IBAN,

účel spracovania: vystavenie daňového dokladu, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie, vedenie účtovnej a daňovej agendy prevádzkovateľa, spracovanie účtovných výkazov, spracovanie poistných udalostí.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia osobných údajov:

  • Daňový úrad

 

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby spracované našou spoločnosťou budú uchovávané v súlade so súvisiacimi platnými zákonmi a predpismi, s prihliadnutím na novelizácie a nariadenia kontrolných orgánov.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

   

V Poprade, dňa …………………………….                                                              ……………………………………………..
Dotknutá osoba